Article Categories

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา

 สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา

 

 

สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา

 
มาตรา 134/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในการจัดหา ทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญาโดยให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดในกฏกระทรวง และให้ทนายความที่รัฐ จัดหาให้ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้ความช่วยเหลืือประชาชนทางกฎหมายโดยการให้มีทนายความ เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางกฎหมายตลอดระยะเวลาการสอบ สวนและให้ทนายความมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่

 

          ในการนี้ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ดำเนินการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธี การ  และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหา ในคดีอาญา พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและ ค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550 เพื่อรองรับบทบัญญัติดังกล่าว

 

ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการจัดหาทนายความได้
            1.คดีที่ผู้ต้อหามีอัตราโทษประหารชีวิตและไม่มีทนายความ
            2.คดีที่ผู้ต้องหาที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี  ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาและไม่มีทนายความ
            3.คดีที่ผู้ต้องหามีอัตราโทษจำคุก  ไม่มีทนายความ  และต้องการให้รัฐจัดหาทนายความให้

 

                                        กระบวนการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา

 

เมื่อผู้ต้องหาถูกจับกุม

 

                  
 
ขั้นตอนที่  1
   พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิและจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาจากรายชื่อทนายความที่มี อยู่ในเขต
ท้องที่นั้น
ขั้นตอนที่  2  ทนายความปฏิบัติหน้าที่และยื่นคำขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่  3  ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเบิกจ่ายรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ

 

หน้าที่ของทนายความ
     - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
     - เข้าร่วมการสอบปากคำ
     - ยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา
     - รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี
     - ว่าต่างแก้ให้แก่ผู้ต้องหาในขั้นสอบสวน

 

สิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับทนายความที่พนักงานสอบสวนจัดหาให้
       
เมื่อ พนักงานสอบสวนจัดหาทนยความให้แล้ว ถ้ามีเหตุอันสมควรใดที่เห็นว่าทนายความ ที่จัดหาให้อาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทนายความได้อย่างเต็มความสามารถ ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะไม่รับทนายความที่พนักงานสอบสวนจัดหาได้

 

เหตุอันสมควรในการปฏิเสธไม่รับทนายความ
         -ทนายความมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องอยู่ในคดี
         -ทนายความเป็นญาติเกี่ยวข้องกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง

 

การร้องขอให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดหาทนายความแทนพนักงานสอบสวน
          เมื่อผู้ต้องหามีเหตุอันสมควรที่จะปฏิเสธไม่รับทนายความที่พนักงานสอบสวนจัด หาให้  ผู้ต้องหาหรือผู้ได้รับมอบหมายที่พนักงานสอบสวนจัดหาให้ ผู้ต้องหาหรือผู้ ได้รับมอบหมายอาจร้องขอให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดหาทนายความให้แทนพนักงานสอบ สวน  โดยอาจทำได้ในวิธีอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้

 

          1. ร้องขอต่อผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
              ในกรุงเทพ       ได้แก่   อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
              ในต่างจังหวัด  ได้แก่   ประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรม

 

          2.ร้องขอต่อผู้แทนสภาทนายความ
             ในกรุงเทพ       ได้แก่   นายกสภาทนายความหรือที่ได้รับมอบหมาย
             ในต่างจังหวัด  ได้แก่   ประธานสภาทนายความจังหวัดหรือได้รับมอบหมาย

 

ผู้ต้องหาไม่ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายความ
         
ทนาย ความมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าทีจากกระทรวง ยุติธรรม ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้ จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550

 

อัตราเงินรางวัลทนายความที่ปฏิบัติหน้าที่เงินรางวัลทนายความที่ปฏิบัติหน้าที่
คดีประเภทที่   1   คือ   คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต  อัตราเงินรางวัล  20,000  บาท
คดีประเภทที่   2   คือ   คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงกับประหารชีวิต  
                               อัตราเงินรางวัล  15,000  บาท
คดี ประเภทที่ 3    คือ   คดีอื่นนอกจากคดีในประเภทที่ 1  หรือประเภทที่ 2  หรือกรณีคดีเกี่ยวกับยเสพติดให้โทษในความผิดฐานครอบครองหรือเสพ  อัตราเงินรางวัล 10,00  บาท
คดีประเภทที่ 4   คือ   คดีที่มีอยู่ในเขตอำนาจศาลแขวงและผู้ต้องหาในการรับสภาพ  อัตราเงินรางวัล  500  บาท

 

เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับเงินรางัลและค่าใช้จ่ายของทนายความ
         คำ ขอรับเงินราวัลและค่าใช้จ่าย  สำเนาหนังสือแต่งตั้งทนายความ  หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่  รายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่  (ถ้ามี)  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด
         เอกสารที่แสดงประเภทคดีที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล

 


 
                                       คุ้มครองคน   คุ้มครองสิทธิ                                   
                                   สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

 

                                     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
                                     สถานีตำรวจทั่วประเทศ
                                     สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
                                     กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

                    โทร 02 141 2933-34  02 502 8191  02  141  2818

 

                                            www.rlpd.moj.go.th

 

ผู้เข้าชม

171663
Today
Yesterday
This Week
Last Week
ทั้งหมด
153
368
790
168919
171663